WARUNKI HANDLOWE DLA REALIZACJI, wersja z dnia 2021.08.18

==SERWIS REGAŁÓW, MONTAŻ AKCESORIÓW==

GWARANCJA
01. Gwarancja na wykonane prace 2 lata.


OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
02. Rozładunek dostaw leży po stronie Zamawiającego.
03. Zamawiający jest zobowiązany przygotować utwardzoną drogę dojazdową do obiektu, w którym będzie prowadzony montaż zamówionych elementów.
04. Nabywca jest zobowiązany do odebrania przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości przyjęcia, po tym terminie ewentualne koszty związane z przechowaniem, dodatkowym transportem oraz innymi czynnościami manipulacyjnymi poniesie Nabywca.
05. Posadzka w obiekcie powinna mieć odpowiednią nośność i spełniać następujące warunki - grubość min. 150mm, beton B 25. Odpowiedzialność za parametry posadzki ponosi Zamawiający.
06. Zamawiający udostępnia prąd oraz sanitariaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez dostawcę.
07. Zamawiający udostępnia dostawcy kontener na odpady.
08. Nabywca zapewni odpowiednie oświetlenie pomieszczenia na czas prac montażowo/serwisowych.
09. Nabywca udostępnia wózek widłowy na czas wykonywania prac.
10. Nabywca zapewni bezpieczne poruszanie się po magazynie w czasie wykonywania prac, zwłaszcza poprzez wyłączenie stref magazynowych, które są w danym momencie kontrolowane, serwisowane lub poinformowanie operatorów pojazdów w ruchu o rozpoczętych działaniach, aby zwiększyli ostrożność w czasie pracy.
11. Po złożeniu zamówienia Nabywca ma obowiązek przekazania wszystkich informacji o ukrytych przewodach elektrycznych, gazowych, wodnych, kanalizacyjnych itp., które znajdują się w przestrzeni, na której mają stanąć regały magazynowe.


WARUNKI PŁATNOŚCI
12. 100% wynagrodzenia, płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT – faktura wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru.

13. Faktura VAT za wykonane zlecenie zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku pdf zgodnie z art. 106 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, listem poleconym na adres wskazany przez zamawiającego.


POZOSTAŁE WARUNKI
14. W przypadku wystąpienia niezawinionej przez firmę experTECH przerwy w montażu, serwisie lub wykonywaniu innych zamówionych usług przypadające z tego tytułu koszty dodatkowe (np. dodatkowe koszty dojazdu, koszty noclegu i koszty przestoju) pokrywa Nabywca. Koszt przestoju ekipy montażowej wynosi 100,00 pln+ VAT za każdą godzinę przestoju jednego pracownika. Koszt dodatkowego dojazdu ekipy montażowej wynosi 500,00 pln+VAT. Za każdy rozpoczęty dzień pracy uwzględnia się ryczałt 2 000,00 pln+VAT.


Szanowni Państwo, w związku z występującymi zdarzeniami, związanymi z koronawirusem SARS-CoV-2/ 2019-nCoV oraz chorobą COVID-19, wywierającymi istotny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, informuje, że: 

Warunki, opisane w przedmiotowej ofercie w tym, w szczególności opisane terminy dostawy i montażu oferowanych elementów mają charakter jedynie orientacyjny. Warunki oferty w tym, w szczególności terminy dostawy lub montażu mogą ulec zmianie, w szczególności na skutek zdarzeń zaistniałych/związanych w jakikolwiek sposób z występującą pandemią/epidemią/zachorowaniami, dotyczącymi lub związanymi w jakikolwiek sposób z koronawirusem SARS-CoV-2/ 2019-nCoV, czy chorobą COVID-19, bądź innymi wirusami, czy chorobami, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej, lub na jakimkolwiek innym obszarze, w tym w obrębie UE.

Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub trudne do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji lub trudny do przewidzenia zasięg zdarzenia) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym chodzi również o niemożliwość zapobieżenia następstwom zjawiska). Do siły wyższej zaliczane są m.in. katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy, susze, powodzie, deszcze nawalne, sztormy), akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej (np. ogłoszenie jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego, wojny, stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, epidemii/pandemii) oraz zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, strajki, protesty, epidemie, pandemie) na terytorium Rzeczypospolitej, lub na jakimkolwiek innym obszarze, w tym w obrębie UE, jeśli może mieć to wpływ na wykonanie umowy przez experTECH Paweł Pokora.

Wystąpienie zdarzeń/zjawisk lub ich skutków, wynikających lub dotyczących lub związanych w jakikolwiek sposób z koronawirusem SARS-CoV-2/ 2019-nCoV, czy chorobą COVID-19, bądź innymi wirusami, czy chorobami, bez względu na obszar ich wystąpienia, czy też zajście siły wyższej, wyłącza odpowiedzialność experTECH Paweł Pokora za niewykonanie lub niewłaściwie wykonanie zobowiązania w obrębie zarówno odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej.
W przypadku złożenia przez Państwa zamówienia i przyjęcia go przez experTECH Paweł Pokora do realizacji będziemy Państwa informować na bieżąco o terminach realizacji zamówienia, a w tym o ewentualnych problemach z jego realizacją z uwagi na zaistniałą obecnie sytuację.